Wij geloven

 • Dat de bijbel het Woord van God is en dat de principes die daarin naar voren komen de perfecte stimulans zijn voor groei en ontwikkeling van de gelovige.
 • Dat God een levende God is, die bestaat uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 • Dat Jezus aan het kruis is gegaan voor alle zonden en dat iedere gelovige daardoor in staat is om een diepe relatie met God de Vader te ontwikkelen die eeuwigheidswaarde heeft. Voorwaarde daarvoor is wel dat de mens gelooft; in de kracht van het kruis, het bloed ter vergeving van zonden, belijdt dat Jezus is opgestaan uit de dood en er voor kiest om Jezus aan te nemen.
 • In de doop door onderdompeling als teken dat de gelovige een geworden is in de dood van Jezus Christus. Wij geloven dat de gelovige door de doop afscheid neemt van zijn oude leven en er voor kiest om een vernieuwend leven samen met God te hebben.
 • Dat God zijn Koninkrijk wil bouwen. Hij wil de gemeente en elke individuele christen inzetten voor Zijn plan. God heeft de gemeente de autoriteit en mogelijkheid gegeven om de weg daartoe te openen.
 • Dat liefde en genade basisbegrippen zijn in het Koninkrijk van God. En dat gelovigen deze kernwaarden ook moeten hanteren naar elkaar toe.
 • In discipelschap. Dit houdt in dat wij gezamenlijk en individueel de weg van Jezus willen volgen en er voor kiezen om beslissingen te nemen die het geloof versterken.
 • In het werk van de Heilige Geest. Door de doop in de Geest woont Hij in de gelovige. Daardoor wordt de vrucht van de Geest zichtbaar en is de gelovige in staat om heilig te leven. Zijn gaven zijn beschikbaar voor iedere gelovige ter opbouw, aansporing, bemoediging en leiding.
 • Dat God in staat is om mensen vrij te zetten van allerlei invloeden die er op uit zijn de mens te vernietigen. Wij zijn meer dan overwinnaar over satan en zijn demonen door het werk wat Jezus gedaan heeft aan het kruis op Golgotha.
 • Dat God herstel en genezing geeft aan de hele mens, dat houdt in naar geest, ziel en lichaam.
 • Dat als gelovigen bij elkaar komen om God te eren en groot te maken dat Hij daar bij is. En dat Zijn aanwezigheid het verschil maakt.
 • In een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar God regeert en Zijn heerschappij ten volle zichtbaar zal zijn.